0 %

Grønn fornybar energi

Kraftverkene i Vrangfoss og Eidsfoss er pilarene i kraftkjempen Norsjøkraft AS.
Bak selskapet står Midt-Telemark Kraft AS, Telemark Energi AS og Brennebu AS.

Vrangfoss

Kraftverket ble satt i drift i 1962

Vrangfoss kraftverk ble bygget av SD Cappelen i samarbeide med Norsk Hydro og er et vannkraftverk i Eidselva i Nome kommune. Kraftverket ble satt i drift i 1962 og leverer 35 MW installert effekt på to kaplanturbiner og en årsproduksjon på 190 GWh.

Kraftverket eies av Norsjøkraft AS. Ved siden av kraftverket ligger Vrangfoss sluser med fem løftekammer, som fører Telemarkskanalen forbi fossen. Vrangfoss har fått navnet sitt fordi elven gikk stri her, og det var vanskelig å fløte tømmer forbi.

GWh
0
GWh
0

Eidsfoss

Kraftverket ble satt i drift i 1964

Eidsfoss kraftverk er et vannkraftverk i Eidselva i Nome kommune i Telemark fylke. Kraftverket ble satt i drift i 1964 og ble bygget av Midt-Telemark Kraftlag, også dette i samarbeide med Norsk Hydro. Kraftverket har 15 MW installert effekt på en kaplanturbin og en årsproduksjon på 84 GWh. Ved siden av kraftverk er det sluser med 2 kammer for Telemarkskanalen forbi fossen.

Kraftverket er eid av Norsjøkraft AS.

Årlig kraftproduksjon:

0 GWh

Tilsvarer årlig strømforbruk
for omlag 35.000 mennesker

Stolt energihistorie ved Telemarkskanalen

Bandak – Norsjøkanalen ble åpnet i 1892. Kanalen består av totalt 18 sluser, og har en samlet lengde på 105 km og en total høydeforskjell på 72 m. I 1962 ble Vrangfoss kraftverk bygget av SD Cappelen i samarbeide med Norsk Hydro. Eidfoss kraftverk ble bygget i 1964 av Midt-Telemark Kraftlag, også dette i samarbeide med Norsk Hydro.

Grønvoldvegen 1, 3830 Ulefoss Tlf: 35 94 90 00

MIDT-TELEMARKS KRAFTGIGANT
Kraftverkene i  Vrangfoss  og  Eidsfoss  er   pilarene   i   den nye  kraftkjempen  Norsjøkraft  AS.  Bak selskapet står Midt-Telemark Kraft AS , Telemark Energi AS og Brennebu AS.  De to førstnevnte selskapene er eid av kommunene Midt – Telemark og Nome, mens Brennebu AS er eid av familien Cappelen.

Kommunene, som står bak oppkjøpet av Vrangfoss stod samlet bak prosessen, og vedtakene om å iverksette   planene var  enstemmige   i kommunestyrene  i dengang Bø, Nome og Sauherad . Oppkjøpet skjedde i nært samarbeid med Cappelen-familien, som eide selskapet tidligere, og er en viktig næringsaktør i regionen. De forrige eierne kjøper seg inn i det nye selskapet, og vil bidra til å bygge videre på den positive virkningen kraftverket har hatt i regionen.

-Vi er svært tilfredse med etableringen av Norsjøkraft AS, som vil være med på å  sikre  og  videreutvikle vannkrafttradisjonen i Midt-Telemark  til  nytte for  fremtidige  generasjoner,  sier  ordførerne i de respektive kommunene.

Kraftverket i Vrangfoss ble satt i drift for første gang i 1962. Senere kom Eidsfoss kraftverk som ble satt i drift første gang i 1964. Energien produseres fra vannet i Telemarkskanalen som renner gjennom turbinene i stasjonene.

Forretnings/postadresse:

Norsjøkraft AS
Grønvoldvegen 1, 
3830 ULEFOSS

Kontaktperson: Adm. dir. Jon Arne Mørch Jonassen

Tlf: 35 94 90 00

Epost: firmapost@norsjokraft.no

Operasjonell drift:

Statkraft AS v/regionsentralen på Dalen

Tlf: 35 07 95 07

Epost: driftssentralen.dalen@statkraft.com

Slik jobber vi i Telemark Energi AS, Føre AS og Norsjøkraft AS med åpenhetsloven

Hensikten med åpenhetslovens er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
Det stilles også krav til åpenhet og innsyn for offentligheten i hvordan virksomhetene jobber med dette. Etter denne loven kan enhver person etterspørre informasjon om hvordan Telemark Energi med datterselskaper og tilknyttede selskaper håndterer reelle og mulige negative konsekvenser.

Telemark Energi AS og Skagerak Energi AS har inngått avtale om innkjøpssamarbeid. Norsjøkraft foretar i all hovedsak sine innkjøp via Statkraft som er operatør av anleggene.

Telemark Energi kan avslå krav om informasjon dersom:

  • Det fremsatte kravet ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å identifisere hva kravet gjelder
  • kravet er åpenbart urimelig
  • den etterspurte informasjonen inneholder opplysninger som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den/de opplysningene angår
  • den etterspurte informasjonen er i konflikt med personopplysningsloven, anskaffelsesloven, energiloven eller sikkerhetsloven.

Behandlingen av informasjonskrav skal skje etter kravene i Åpenhetsloven.

Telemark Energi med datterselskaper og tilknyttede selskaper skal gi informasjon innen rimelig tid, og senest tre uker etter at forespørselen om informasjon er mottatt.

Informasjonen vi gir er skriftlig, og skal være tilstrekkelig og forståelig.

Hvis den forespurte informasjonen eller typen informasjon gjør det vanskelig å svare på innen tre uker, skal informasjonen oppgis innen to måneder etter at forespørselen ble mottatt. Vi skal da, senest tre uker etter at forespørselen ble mottatt, informere den som ber om informasjon om forlengelsen av fristen, årsakene til forlengelsen og når informasjonen kan forventes.

Dersom Telemark Energi med datterselskaper og tilknyttede selskaper avslår anmodning om informasjon, skal vi informere om det juridiske grunnlaget for avslaget, samt retten og fristen på tre uker for å kreve en nærmere begrunnelse for nektelsen og at Forbrukertilsynet er ankeorgan.

Send eventuelle spørsmål til firmapost@tenergi.no

Nyttige lenker:

Åpenhetsloven (Forbrukertilsynet)

Les vår rapport for Åpenhetsloven for 2023

Les vår rutine for arbeid med Åpenhetsloven

Leveregler for leverandører